Информациони систем за праћење, администрирање и организовање наставе и наставних процеса на високошколским установама

субота, јул 20, 2024

програм користи :

 • Студентска служба за комплетну евиденцију и издавање докумената.
 • Руководиоци - у вођењу образовног процеса
 • Наставно особље - у вођењу евиденција о активностима
 • Студенти за информисање преко интернета
 • 1
 • 2
PrevNext

Селективни приступ подацима

Селективни приступ подацима

Информациони систем је замишљен као целовит, без "модула", "делова" и сл. већ се сваком кориснику у једној, јединственој апликацији, на сажет начин нуде алати који су потребни за његов посао. Свим...

Штампа

Штампа

Штампа је организована на исти начин кроз цео програм, са следећим опцијама : Пре сваке штампе, понуђен је приказ како ће изгледати одштампани докуменат 1:1. У врху екрана се налазе иконице за...

Ћирилица

Комплетна апликација је прилагођена ћириличном писму, укључујући и сортирање и преглед спискова.

Сигурност података

Сигурност података

Сигурности података је посвећена велика пажња. Кључни осетљиви подаци на диску су криптовани ДЕС алгоритмом Мање осетљиви подаци су маскирани унутар базе података како би се осигурало да неауторизоване особе немају приступ...

Спецификација система

Информациони систем зе замишљен као целовит, без "модула", "делова", већ се сваком кориснику у јединственој апликацији на сажет начин нуде алати који су потребни за његов посао. То је постигнуто високим...

Аутоматско ажурирање на нову верзију про…

Информациони систем се свакодневно дорађује у складу са техничким и технолошким иновацијама; изменама важећих прописа и пратећих образаца; те специфичним захтевима корисника система; Нове верзије система ажурирају се преко интернета, без помоћи програмера. Истовремено се...

Информациони систем студенстке службе

је апликација заснована на модерним технологијама, пројектована да служи као подршка организацији пословања универзитета, факултета, високошколске установе.

 • Подржава организовање и извођење наставе на основним академским, дипломским академским (мастер), специјалистичким академским, докторским академским и интегрисаним академским студијама.
 • Подржава правила студија како за студенте који се школују по новом "болоњском" систему школства, тако и рад са студентима старијих генерација, којима се такође и даље морају издавати уверења.
 • рад са студентима који "усклађују" већ стечену диплому са новим стручним називима. Многи студенти су имали прилику да студирају по правилима студија која су "негде између" ових или оних, а систем може правилно да "води" студије са различитим захтевима.

Развија се од 1992. године, дакле већ 20 година, у складу са развојем рачунарске технике и потребама корисника. Омогућава брз рад, користећи локалне рачунарске мреже, а исто тако, преко интернета, врши улогу информисања, захваљујући модерним WEB технологијама, користећи програмске алате најновије генеације.

Студентски одсек :
 • прати и евидентира комплетан досије студената, администрира фазе које студент пролази током школовања: упис; испис; овере семестра; пред-испитне активности; резултате завршног испита;
 • планира плаћања школарина, евидентира могућност плаћања на рате и прати динамику измиривања обавеза, могућност забране нпр. пријаве испита или сл., у случају неизмиривања обавеза; даје извештаје, табеларно и графиконски; о планираним приходима, дуговима оставреним уплатама
 • организује испитне рокове, могућност пријаве испита преко интернета или на шалтеру; и електронског плаћања испита.
 • студентска анкета и могућност забране пријаве испита или уписа наредне године у случају непопуњене анкете.
 • формира диплому и додатак дипломи, предвиђено за штампу на лицу места или слање на штампу у установу.
 • издаје уверења о студијама, току студија, уписаној години, признатим испитима, положеним испитима... за све врсте студената, а параметри штампе и садржај образаца се могу подешавати без помоћи програмера.
 • штампа спискове студената по комбинованим критеријумима, израђује ранг листе, контролише исправност вођења матичне књиге.
 • израђује Законом прописане статистике као и помоћне статистике о уписаним студентима, напредовању студената, проходности како појединачних испита, тако и факултета у целини, непоходних за управу факултета, универзитет или Министарство просвете
 • води реферат студентског стандарда (пријаве за студентске домове, кредите, обнову кредита, стипендија и ГСП повластице)
 • спроводи конкурс за пријем у студентски дом, обрачунава бодове по категоријама студената (I год, остале год. апсолвенти 1, 2, 3); штампа прописану документацију за огласне табле, прелиминарне и коначне спискове.
 • врши техничке и супервизорске функције над радом службе, као што су давања права рада преко интернета и локално, израде сигурносних копија програма (backup), ажурирање нових верзија програма преко интернета (подржано : FTP метод, WEB, e-mail, мануелно).
Студенти

Студенти такође имају приступ информационом систему факултета, са намером да се у интернет окружење пребаце сви административни послови које иначе студент обавља преко шалтера. Такође се преко интернета спроводи увид студента у свој досије, који се о њему води на факултету, а то обухвата његове матичне податке, евиденцију постигнутих резултата у ппред-испитним активностима, завршном испиту, финансијска задужењам стање, увид у правила студија по којома се спроводи наставни процес са описом сваког предмета појединачно.

Наставници

Наставници воде евиденције о резултатима активности које су спроводили студенти, тако да се може рећи да вођење дневника добија своју интернет - верзију, чији су резултати одмах видљиви сваком студенту на свом личном сајту. Могуће је укључити опцију да се по уносу података сваки студент обавести SMS-ом о садржају унетих података

Комисија за спровођење уписа

на факултет користи програм за организовање и праћење пријемног испита на високошколској установи.